ข่าวสาร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) กับ สทศ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the workplace:TEC-W) สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

สมัครเข้ารับการทดสอบ (คลิก)

Loading