ข่าวสาร

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตนสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dept.npru.ac.th/conference13

 45 total views,  1 views today