ข่าวสาร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่และอัตราค่าค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/about/submissions

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 074 286 691

Facebook : https://www.facebook.com/JLAPSUFacultyofLiberalArts/

Loading