ข่าวสาร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 รู้จริง ทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรม มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะอย่างมืออาชีพในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่และซอฟท์แวร์ ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผนของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ มี “บริการเสริม” ด้วยการให้การปรึกษา หลังการฝึกอบบรม
📘 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ในรูปแบบ “On-site Training”
📍หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์ ให้ได้เข็มมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566
📍หลักสูตรย่อยที่ 2 การจัดการยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566
📲 สมัครได้
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe5qO-gSOk6Oau71F…/viewform
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย โทรศัพท์ : 081-712-5699 หรือ e-mail : phatranist.2551@gmail.com

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "ศูนยีริกรากรแ่งุงกร์าวิยาลัย CHULA UNISEARCH Chulalongkorn University Training Software หลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 หลักสูตรย่อย "การจัดทำยุทธศาสตร์ ให้ได้เข็มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติ" วันที่ 21-23 มิ.ย. 66 หลักสูตรย่อยที่ "การจัดการยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์" วันที่ 26-28 28 มิ.ย. 66 รศ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ วัฒนา ดร. ศูนชับริกรากรแ่จลงกรณ์หาิทยาลัย "รู้จริง ทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรม" QR-Code สมัครเข้าอบรม รายละเอียดการอบรม "บริการเสริม" ด้วยการให้การปรึกษา หลังการอบรม สอบถามรายละเอียด โทร:081-712-5699 www.unisearch.chula.ac.th"

Loading