ข่าวสาร

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการจัดประชุมวิชาการแบบออนไซต์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยให้เข้มแข็งต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ และส่งโครงงานเพื่อเข้าร่วมประกวดนิทรรศการของครูทั่วประเทศ โดยบทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถลงทะเบียน/ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 16 เมษายน 2567 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sdnc.dusit.ac.th

ทั้งนี้ สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาแล้ว โดยไม่ถือเป็นวันลา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร. 02-423-9401-6
E-mail: scitech@dusit.ac.th

Loading