ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อ Global Health: Multi Approach for Primary Health care System

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยคณาจารย์ หน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนทั้งในและต่างประเทศ ในการทำวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ไข ปัญหาและยกระดับศักยภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการทำวิจัยร่วมและการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ

ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ https://phas-conference.org/home/ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม และ/หรือส่งบทคัดย่อสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับคนไทย ดังนี้

 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
  • รูปแบบ on site
   • บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน จำนวน 3,150 บาท
   • นักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 900 บาท
  • รูปแบบ online
   • บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,575 บาท
   • นักศึกษาของวิทยาลัยในสั่งกัด สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 450 บาท
 • ลงทะเบียนอัตราปกติ (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)
  • รูปแบบ on site
   • บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท
   • นักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรม ราชชนก จำนวน 1,000 บาท
  • รูปแบบ online
   • บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,750 บาท
   • นักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 500 บาท

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ โดยตรงจาก เภสัชกรหญิงสุกัณฑา หมวดทอง หมายเลขโทรศัพท์ 086-456-5636 หรือทาง E-mail: Sukunta@scphkk.ac.th

Loading