ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ สุวันทโรจน์

ตีพิมพ์บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนแบบไม่เชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ห่างไกล”

ในวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 17 เล่มที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2566 หน้าที่ 48 – 58

ผู้สร้างสารรค์ผลงาน
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, ภควัต เกอะประสิทธิ์,
ณัชพล เรืองทรัพย์, กุลยศ สุวันโทโรจน์

สามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/251189/170042

Loading