ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิชฏา ทองรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

Loading