กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และสายวิชาการ เข้ารับการตรวจประเมินฯ จากผู้ตรวจภายนอกซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานในการตรวจประเมิน ร่วมด้วยคณะกรรมการอีก 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ, อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์

โดยในภาคเช้าทางคณะกรรมการ ได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ โดยได้มีการตรวจสอบเอกสาร พร้อมกับสัมภาษณ์ ซึ่งในภาคบ่ายได้สรุปผลการตรวจประเมินดังกล่าวฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของคณะต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

 36,923 total views,  1 views today