กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6 (The 6th RMUTP International Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน คิงส์พาวเวอร์ ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง และผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญยิ่ง เข้าร่วมเป็น Poster Commitee นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง และผศ.ว่าที่เรือตรี ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี ร่วมเป็นประธานผู้ควบคุมห้องนำเสนอผลงาน ในการนี้ส่วนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้นำนวัตกรรมรถ Formula Student เข้าร่วมแสดง และนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 18 ผลงานวิจัย

« 1 of 2 »

 

 1,494 total views,  1 views today