กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 หลักสูตร จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของคณะต่อไป โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 และ 13 – 15  มิถุนายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ภาพกิจกรรม

Loading