กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 หลักสูตร จากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของคณะต่อไป ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรม

 100,712 total views,  1 views today