ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣 ประกาศจากงานทะเบียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เขียนแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบบริการการศึกษาที่เมนู “แจ้งสำเร็จการศึกษา” และพิมพ์แบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2564

📍 เอกสารที่ต้องส่งงานทะเบียน
1. แบบขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ Counter Service เรียบร้อยแล้ว (พิมพ์แบบคำร้องจากระบบบริการการศึกษา)

2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (นำใส่ซองพลาสติกขนาดเล็กให้เรียบร้อย)

3. หนังสือรับรองผ่านการเข้าร่วมชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ติดต่อขอรับได้ที่ คุณเพ็ญผกา (พี่จิม) งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

👉 ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 (ยึดวันที่ส่งทางไปรษณีย์)

📍 ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสาร
งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

*นักศึกษาโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากไปรษณีย์ เพื่อเช็คสถานะในการส่งเอกสารของ
ตนเอง*

หมายเหตุ
1. หากนักศึกษาเคยแจ้งสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ต้องเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาอีกครั้ง และส่งเอกสารในข้อ 1-3 ให้งานทะเบียน ในทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2. การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาจะชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งแรกที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

ระดับปริญญาตรี :
คุณสุกัญญา (พี่หน่อย) โทร. 085-058-0633
หรือ Line ID : sukanya.nidnoi

ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท–ป.เอก) :
คุณสิริขวัญ (พี่ออม) โทร. 089-486-5529
หรือ Line ID : to_aomaom

 1,855 total views,  1 views today