ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

📣 ประกาศจากงานทะเบียน
นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้เขียนแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบบริการการศึกษาที่เมนู “แจ้งสำเร็จการศึกษา” และพิมพ์แบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2565
📍 เอกสารที่ต้องส่งงานทะเบียน
1. แบบขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ Counter Service เรียบร้อยแล้ว (พิมพ์แบบคำร้องจากระบบบริการการศึกษา)
2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (นำใส่ซองพลาสติกขนาดเล็กให้เรียบร้อย)
3. หนังสือรับรองผ่านการเข้าร่วมชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ติดต่อขอรับได้ที่ คุณเพ็ญผกา (พี่จิม) งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา
หมายเหตุ
1. หากนักศึกษาเคยแจ้งสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ต้องเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาอีกครั้ง และส่งเอกสารในข้อ 1-3 ให้งานทะเบียน ในทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
2. การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาจะชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งแรกที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
ระดับปริญญาตรี :
คุณสุกัญญา (พี่หน่อย) โทร. 02 836 3000 ต่อ 4117, 085-058-0633
หรือ Line ID : sukanya.nidnoi

Loading