ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญาโท ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี และ #ระดับปริญาโท ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้เขียนแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบบริการการศึกษาที่เมนู “แจ้งสำเร็จการศึกษา” และพิมพ์แบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2566
📍 เอกสารที่ต้องส่งงานทะเบียน
1. แบบขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนามครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ Counter Service เรียบร้อยแล้ว (พิมพ์แบบคำร้องจากระบบบริการการศึกษา)
2. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (นำใส่ซองพลาสติกขนาดเล็กให้เรียบร้อย)
3. หนังสือรับรองผ่านการเข้าร่วมชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ติดต่อขอรับได้ที่ คุณเพ็ญผกา (พี่จิม) งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา
หมายเหตุ
หากไม่มาดำเนินการดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ จะไม่ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น โดยนักศึกษาจะต้องมายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อ จบหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป และจะต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพฯ หลังจากยื่นคำร้อแล้ว อีก 5 วัน นักศึกษาจึงจะออนไลน์ขอสำเร็จการศึกษาผ่าน Website ได้และเมื่อออนไลน์แล้วนักศึกษาจะต้องพิมพ์เอกสารมาส่งงานทะเบียนคณะฯ จึงจะถือว่าสมบูรณ์
ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
ระดับปริญญาตรี :
คุณสุกัญญา (พี่หน่อย) โทร. 02 836 3000 ต่อ 4117, 085-058-0633
หรือ Line ID : sukanya.nidnoi

Loading