ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน
⏩ นักเรียนระดับ #ปวช. ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
🔸 ภายในวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 🔸
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาไปยังสถานศึกษาเดิมต่อไป
📌 เอกสารรายงานตัว
1. ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ (พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ใบ (เขียนชื่อ-นามสกุล, รหัสนักเรียน, รุ่น/กลุ่ม, สาขาวิชา และลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์ มีวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา) จำนวน 3 ใบ (เขียนชื่อ-นามสกุล, รหัสนักเรียน, รุ่น/กลุ่ม, สาขาวิชา และลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร https://bit.ly/3PmJxnc

 5,724 total views,  108 views today