ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันกำหนดนโยบายและขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้การรับ – มอบนั้นเป็นเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายเเก่ทางราชการหรือโดยทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการแสดงออก ตามโอกาสต่างๆ ที่สมควร

 

 

Loading