กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

บันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณพวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 6 มากราคม 2560 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกันในการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆให้ถึงในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติเพื่อไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในอนาคต

การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีขอบข่ายความร่วมมือ 9 ประการ ดังต่อไปนี้

– การพัฒนาบุคลากร

– การพัตนานักศึกษา

– การจัดการโครงการเสริมสร้างประสบการณืในอาชีพ

– การพัฒนาเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกอบรบใหไ้สอดคล้องกับโครงการ

– การพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการเรีนรการสอนเเละฝึกอบรมให้สอดคล้องกับโครงการ

– การพัฒนาสื่อในการเรียนการสอนและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับโครงการ

– การศึกษา ค้นคว้า ค้นคว้า และทำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมกัน

– การให้บริการทางวิชาการ ตามมาตราฐานความรู้และประสบการณ์ชีวิต

– การดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ตามมหาวิทยาลัยและสมาคมเห็นสมควร

 2,403 total views,  1 views today