บุคลากร ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Asst. Prof.Wetarin Thansiphraserth

Deputy Dean for Student Affairs

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

นายอรรถพล ช่วยค้ำชู

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

Mr.Attapol chuaykamchoo

Assistant Dean

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4201

นางสาวทิพรดา มุ่งดี
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานศิลปวัฒนธรรม


นางสาวทิพรดา มุ่งดี
งานศิลปวัฒนธรรม

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานกองทุนให้กู้ยืม (กยศ.)


นางสาวศศิชานันท์ ฤกษ์เรืองชัย
งานกองทุนให้กู้ยืม (กยศ.)

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา และงานกีฬา


หัวหน้างานกีฬา
อาจารย์อรรถพล ช่วยค้ำชู

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4160 และ 4201

นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น
งานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา และงานกีฬา

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4133

งานวิชาทหารและลูกเสือ


นางสาวกนิษฐา ปิ่นวนิช
งานวิชาทหารและลูกเสือ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานสวัสดิการ และสุขภาพอนามัย


นางปาริชาติ คำกองแก้ว
งานสวัสดิการ และสุขภาพอนามัย

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4190

งานแนะแนว


นางสาวปิยะภรณ์ มีศิริ
งานแนะแนว

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม


นางสาวสุดารัตน์ ดวงประทุม
งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201