บุคลากร ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Mr.Suttipong Jumroonrut

Deputy Dean for Student Affairs

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

นายอรรถพล ช่วยค้ำชู

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

Mr.Attapol chuaykamchoo

Assistant Dean

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4201

นางสาวทิพรดา มุ่งดี
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

หัวหน้างาน


หัวหน้างานกีฬา
อาจารย์อรรถพล ช่วยค้ำชู

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4160 และ 4201

หัวหน้างานพัฒนาวินัย
นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4201

งานศิลปวัฒนธรรม


นางสาวทิพรดา มุ่งดี
งานศิลปวัฒนธรรม

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานกองทุนให้กู้ยืม (กยศ.)


นางสาวศศิชานันท์ ฤกษ์เรืองชัย
งานกองทุนให้กู้ยืม (กยศ.)

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานกิจกรรม สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา


นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น
งานกิจกรรม สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4133

งานวิชาการทหาร และลูกเสือ


นางสาวกนิษฐา ปิ่นวนิช
งานวิชาการทหาร และลูกเสือ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานสวัสดิการ และสุขภาพพลานามัย


นางปาริชาติ คำกองแก้ว
งานสวัสดิการ และสุขภาพพลานามัย

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4190

งานแนะแนว


นางสาวปิยะภรณ์ มีศิริ
งานแนะแนว

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201

งานพัฒนาวินัย


นางสาวสุดารัตน์ ดวงประทุม
งานพัฒนาวินัย

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4201