ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการรายงานตัวผ่านระบบ TCAS 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/login.asp ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2563
2. วันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม –31 พฤษภาคม 2563
3. กำหนดยื่นเอกสารรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม –31 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1,217 total views,  118 views today