กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON 44)

วันนี้ (8/10/64) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON 44) ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบ online และ onsite โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมคือ คณะกรรมการสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ทั้งนี้ในการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ภาพกิจกรรม

 2,314 total views,  154 views today