กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิตและตลาดแรงงานในอนาคต และเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ให้ทันหมัย มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการสภา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา ผู้อำนวยการส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และนายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข กรรมการ นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

Loading