กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น1/2562

ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2562 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

ผลการแข่งขัน ประเภทนำเสนอ

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

โครงงานออกแบบชุดโหลดสปริงเพื่อปรับปรุงกระบวนการตั้งค่าและเช็คความสูงสปริง

รางวัลชมเชยอันดับที่1 สาขาวิศวกรรมโยธา

โครงงานการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรด้วยระบบโครงสร้างสำเร็จรูปและชิ้นส่วนสำเร็จรูป ภายในโครงการหมู่บ้านแสนมณี

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โครงงานปรับปรุงระบบท่อของถังน้ำ Treated ลัดไปยังปั๊ม RO และ ปรับปรุงระบบท่อของปั๊มดับเพลิงกลับไปที่ Service tank เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลืองน้ำ

ผลการแข่งขัน ประเภทโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงงานการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพสำหรับใบตรวจงานและแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิต

รางวัลชมเชยอันดับที่1 สาขาวิศวกรรมผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

โครงงานการปรับปรุงปัญหาการดีดกลับของวัสดุSpccความหนา 2 มิลลิเมตร

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

โครงงานออกแบบชุดโหลดสปริงเพื่อปรับปรุงกระบวนการตั้งค่าและเช็คความสูงสปริง

« 1 of 2 »

 12,466 total views,  3 views today