กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2/2562

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์”ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2562 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

 

ผลการแข่งขัน ประเภทนำเสนอ

อันดับที่ 1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อันดับที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อันดับที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

รูปภาพทั้งหมด

 22,301 total views,  132 views today