กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2561

ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแต่ะละสาขาวิชาที่ผ่านการฝึกงานนำเสนอผลงานเพื่อทดสอบความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกงาน ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นมืออาชีพ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

« 1 of 3 »

 11,745 total views,  2 views today