ฝ่ายบริหาร

ดร.อัญชลี มโนสืบ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Dr.Anchalee Manoseub

Deputy Dean for Administration Affairs

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 และ 4161

ผศ.ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ

ผู้ช่วยคณบดี

Asst.Prof. Dr.Weerayuth Khunrattanasiri

Assistant Dean

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 และ 4183

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวปลื้มจิตต์ นราภิรมย์ขวัญ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107

งานการเงิน


หัวหน้างานการเงิน
นางสาวปลื้มจิตต์ นราภิรมย์ขวัญ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107

นางสาววนรัตน์ มุกนนท์
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางสาวกมลวรรณ อาชวอาชานกุล
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางสาวธีร์นานา การุณย์นวสิริ
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4106

นางศรัญญา พิริยประเสริฐ
งานการเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107 

งานบัญชี


หัวหน้างานบัญชี
นางสาวปลื้มจิตต์ นราภิรมย์ขวัญ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4107

งานบุคลากร


หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวเนตรนภา แสงเงิน

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

นางกัญญ์ชิสา ธัญสิประเสริฐ
งานบุคลากร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4108

งานสารบรรณ


นางสาวสุภาพร มีสาตร์
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นางสาวณชนนันท์ ขำทัศน์
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

นางสาวจิตเกษม ใจแก้ว
งานสารบรรณ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4109

งานพัสดุ


หัวหน้างานพัสดุ
นางธัชมนตร์ พินิจเวชการ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4119 และ 4120

นางจุไรภรณ์ กิริติยกุลย์
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4119

นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค์
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4120

นายอัคคพงศ์ อภิรักษ์สันติ
งานพัสดุ

โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119

นางสาวเบญจพร แสงเงิน
งานพัสดุ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4120

งานสื่อสารองค์กร


นางสาวอภิญญา ชุมนุมมณี
งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4100

นางสาวกชรัตน์ ฉิมคล้าย
งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4100

งานเอกสารการพิมพ์


-
งานเอกสารการพิมพ์

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4124

งานยานพาหนะ


หัวหน้างานยานพาหนะ
ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

นายกฤษณะ โคกแพ
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143

นายปิยะพันธ์ บำเรอจิตร
งานยานพาหนะ

โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4143