กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พัฒนาทักษะด้านเขียนบทความเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พัฒนาทักษะด้านเขียนบทความเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” ระยะที่ 1 กิจกรรม การเขียนบทความทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ”การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มทร.พระนคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อให้อาจารย์สามารถนำผลงานทางวิชาการมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

 25,459 total views,  78 views today