ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 16 เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนในวงกว้าง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ

เปิดลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 (ก่อนเวลา 15.00 น.) ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 (ก่อนเวลา 15.00 น.) และเปิดรับบทความจำนวน 100 บทความ แบ่งเป็นบทความระดับนานาขาติ จำนวน 20 บทความ และบทความระดับชาติ จำนวน 80 บทควม ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความหากมีผู้ส่งบทความครบตามที่กำหนดไว้

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน
1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา
3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.grad.ssru.ac.th

Loading