ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66”

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66”
“การพัฒนางานประจำ ในยุควิถีปกติใหม่ (New normal) ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน”
ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2566
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66” : “การพัฒนางานประจำ ในยุควิถีปกติใหม่ (New normal) ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ทำมานำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
  • เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • เพื่อให้มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานแล้ว ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://www.council-uast.com โดยผู้นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และผู้ไม่นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวฐิรพร ไพศาล
โทร. 086-054-7059
นางสาวจุฬารัตน์ แสนตุ้ย
โทร. 091-367-3870
E-mail: inas.udru@gmail.com

Loading