ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศกิจกรรม

กำหนดการ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๗ วันศุกร์ที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

เวลา

กำหนดการ

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมแนะนำ “ห้องประวัติ ช่างกลพระนครเหนือ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – แนะนำคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าสาขาวิชา
๐๙.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. กิจกรรม “ระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย”- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย- งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

– งานวิชาทหารและลูกเสือ

– งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

– งานแนะแนว

– งานกิจกรรมสโมสร  ชมรมนักศึกษา

– งานอาคารสถานที่

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ  โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กิจกรรม “ข้อคิดจากศิษย์เก่า” โดย สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมประเมินผลและแจกสมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษา
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรม “สาขาสัมพันธ์” โดย อาจารย์ประจำสาขาวิชา (นักศึกษาเข้าสาขาวิชา)

Loading