ข่าวสาร

รับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จำนวน  6  คน ตั้งแต่วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  ถึงวันจันทร์ที่  1  กรกฎาคม  2567  ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ชั้น  1  อาคารรัฐสภา  (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่  1111  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading