ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มทร.พระนคร ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

– เข็มที่ 1 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
– เข็มที่ 2 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

👉 ตรวจสอบรายชื่อ 👈

– นักเรียนจะต้องมารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองเท่านั้น **หากพบว่ามีการสวมสิทธิ์จะถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษาทั้งผู้ที่ลงทะเบียนและผู้สวมสิทธิ์**
– นักเรียนควรเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ หากนำรถส่วนตัวมาแนะนำให้ไปจอดบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ)
– นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดลำลองสุภาพ

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันรับการฉีดวัคซีน
– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
– ใบยินยอมจากผู้ปกครอง (เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์)
– แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
– ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

👉 เอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 👈

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
– นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือหายจากการติดเชื้อโควิด-19 น้อยกว่า 1 เดือน
– นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน จะยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ ขอให้งดการเข้ารับวัคซีนในวันดังกล่าว

หมายเหตุ : หากนักเรียนไม่มาตามวัน – เวลาที่มีรายชื่อถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ทุกกรณี

 2,317 total views,  166 views today