ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตรวจสอบรายชื่อ