กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมทั้งประดับธงชาติบริเวณโดยรอบ เพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์การรำลึก เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

ทั้งนี้ วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า

สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน
สีขาว หมายถึง ศาสนา
และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

 4,582 total views,  153 views today