ข่าวสาร

วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีการกำหนดเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2566
ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมละจัดส่ง Concept Note ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Loading