ข่าวสาร

วช. เชิญชวนส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจที่จะส่งผลงงานเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งเอกสาร ดังนี้

  1. ลงทะเบียนส่งชื่อผลงานและข้อมูลโดยสรุป ทาง QR Code ด้านล่าง
  2. จัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้ วช. จำนวน 8 ชุด ส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  3. ส่งข้อเสนอโครงการ ไฟล์สกุล .doc .pdf และรูปภาพนวัตกรรม ไฟล์สกุล .jpg, .png จำนวน
    3 – 5 รูป มายัง E-mail: rinudom@nrct.go.th

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานดำเนินการให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงานและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ https://1th.me/rWyeH

Loading