กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน และพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ให้ทันหมัย มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี, ดร.สำเริง เนตรภู่, คุณประวิก จีนปรีชา และคุณศิริธร แสงใส ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

« of 2 »

 31,194 total views,  1 views today