กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ให้ทันหมัย มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต สภาวิศวกร และคุณไชยา วรสิงห์ บริษัทไทยรุ่งพาราเพรียว จำกัด ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

« 1 of 2 »

 6,784 total views,  2 views today