กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวฯ จัดเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00น. โดยมี อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้งที่ 4 (ศูนย์พระนครเหนือ) และตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการเลือกตั้ง ในเวลา 15.00 น. ได้ทำการปิดหีบ และเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน ณ บริเวณงานยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Loading