ข่าวสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (2024 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) ภายใต้หัวข้อ “Redesigning our Common Future for Sustainable Transformation” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 และวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
โดยมีกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ การเสวนาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาของคณาจารย์และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน
ในการนี้ สถาบันฯ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน โดยลงทะเบียนฟรีผ่านทาง https://conference.nida.ac.th/2024/register ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2567
และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาร่วมส่งผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา (Abstract/ Full Paper) และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ โดยลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทางช่องทาง Online ได้ที่ https://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “Submission” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2567
For more information, please visit our web site:
Facebook Page : Research Center at NIDA
email : nidaconference@nida.ac.th

Loading