ข่าวสาร

สภาวิศวกร เชิญร่วมงานสัมมนา “การเขียนรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา”

สภาวิศวกรพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด Washington Accord ประกอบกับ คุณภาพและจำนวนของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองฯ (TABEE) ในแต่ละปีเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งที่จะแสดงถึงศักยภาพและความต่อเนื่อง สภาวิศวกรจึงเห็นควรเตรียมความพร้อมให้แก่สถาบันการศึกษาที่มีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรและเข้าสู่กระบวนการรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การเขียนรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

หากท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนา โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/ervDxs6YKMxors438  ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 

Loading