ข่าวสาร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ในปี 2564

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ในปี 2564
ในระบบ ON-LINE จำนวน 4 หลักสูตร

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22 – 24 กันยายน 2564 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม 081-303-3127, 081-869-2370

 725 total views,  1 views today