ข่าวสาร

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์”

โครงการ การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowship (LIF) Programme โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนของสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะเชิงธุรกิจ รวมถึงทัศนคติ แนวคิดของการบริหารจัดการทีมและผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างศักยภาพด้านการตลาด เครือข่ายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ บนพื้นฐานของการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ภายใต้กรอบแนวคิด BCG in Action

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ ผู้ประกอบการเจ้าของนวัตกรรม หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยใน ใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, Biotechnology, Chemical engineering, Civil engineering, Computer science, Design engineering, Electrical and electronic engineering, ICT, Materials science, Mechanical engineering and Medical engineering อยู่ในระดับ TRL 4 ขึ้นไป และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
  3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
  4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร Word | PDF

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.

ส่งใบสมัครได้ที่

คุณนพดร ปัญญาจงถาวร/คุณศุภกัญญา สกุลไพสิฐ
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81896, 81890
โทรศัพท์มือถือ 0 84148 2828 (นพดร), 0 81817 2867 (ศุภกัญญา)
E-mail: rdi2c@nstda.or.th

Loading