ข่าวสาร

สวทช. เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION”

Key Highlights

 • เกิดความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี
 • เกิดความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business Management) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญา
 • เกิดความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการด้านกฎหมาย (Legal Management) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการความเสี่ยง

รูปแบบการจัดอบรม

 1. บรรยาย
 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Semi-Workshop)

ระยะเวลาของหลักสูตร

เวลา 09.00 – 16.30 น.

 • หัวข้อที่ 1 Technology Management (TM) 2 วัน
  วันที่ 5, 7 กรกฎาคม 2566

 

 • หัวข้อที่ 2 Legal Management (LM) 1 วัน
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

 

 • หัวข้อที่ 3 Business Management (BM) 2 วัน
  วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 36,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

หมายเหตุ

 1. กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 2. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม
 3. ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน, เอกสารประกอบการอบรม, Semi-Workshop ตลอดกิจกรรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 5. เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 7. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วิทยากร และสถานที่จัดอบรม ตามความเหมาะสม
 8. หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 9. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading