ข่าวสาร

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*  รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex สนใจติดต่อลงทะเบียนผ่าน www.coe.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
**  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

***  เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้นคือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

กรณีที่สมาชิกได้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกรแล้ว(ที่ปรากฎชื่อผู้เข้าร่วมงาน 187 ท่าน) ท่านจะต้องลงทะเบียนอีกครั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม (Cisco Webex) (Link แนบท้ายข้อความ) และระบบจะส่ง E-Mail ยืนยันการลงทะเบียน พร้อม Link เข้าห้องที่มีข้อความระบุไว้ว่า Joint Event หากท่านได้พบ E-Mail นี้ท่านจะได้เข้าห้องสัมมนา

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
เข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

หมายเหตุ :    1.สมาชิกจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex และตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

                      2.โปรแกรม Cisco Webex รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน


 1,171 total views,  2 views today