ข่าวสาร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณานำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในสังกัดมายัง วช. เพื่อคัดเลือกและเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จํานวน 5 เวที ได้แก่

  1. งาน “Taiwan Innotech Expo 2022” (TIE 2022)
   ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2565 (3 วัน) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
  2. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2022)
   ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 (4 วัน) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  3. งาน “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022)
   ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 (4 วัน) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
  4. งาน “2022 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2022)
   ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 (3 วัน) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
  5. งาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”
   กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม/เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นั้น

ในการนี้ วช. ได้รับแจ้งจากผู้จัดงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการส่งผลงาน ฯ จึงส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนกำหนดการส่งเอกสารผลงานร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเสนอผลงาน ฯ ได้ที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/home

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-1370 ถึง 9 ต่อ 532 (อรณี,ตติยา,กรกช) ,506 (อาภาภัทร) (ในวันและเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.)
Email : thinventor.rekm@nrct.go.th

 41 total views,  3 views today