ข่าวสาร

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาสมัครขอรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

จำนวนทุนและวงเงินสนับสนุน : ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20230412131755.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โทร. 02-141-7798, 02-141-7681 อีเมล research_occ@hotmail.com

เว็บไซต์ https://www.constitutionalcourt.or.th/th/office_occ/

Loading