ข่าวสาร

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

            เพื่อเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ สมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bFAREZK-nyscaUgnGCCQAnh5d2qO87UE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โทร. 0-2141-7798 โทรสาร. 0-2143-9515 E-mail: research_occ@constitutionalcourt.or.th

Loading