ข่าวสาร

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

สวัสดิการ สู้ภัยโควิด Newweb 1

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง) (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60  ปี  ยกเว้น  ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • ณ  วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค.65 นี้

 178 total views,  3 views today