กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งโบราณคดีมรดกโลก บ้านเชียง

งานงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งโบราณคดีมรดกโลก “บ้านเชียง” แหล่งอารยะธรรมแห่งสยามประเทศกับวิถีชีวิตไทยพวน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงและชุมชนในตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้ ความเป็นมาของวัฒนธรรมบ้านเชียงและวิถีชีวิตไทยพวน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม

 31,271 total views,  1 views today